Reklama

Warunki uzyskania odprawy

Wtorek, 15 Styczeń 2013

Utratę pracy w Irlandii z powodu takich okoliczności jak zamknięcie przedsiębiorstwa bądź zmniejszenie liczby pracowników, określa się mianem redukcji. Na ogół problem redukcji pojawia się wówczas, gdy dana posada przestała istnieć i nikt nie został zatrudniony na miejsce zwolnionego pracownika. Argumentami za dokonaniem redukcji mogą być: sytuacja finansowa firmy, brak pracy, reorganizacja zakładu pracy lub całkowite jego zamknięcie.

Ustawy o odprawach z lat 1967-2007 zapewniają minimalne uprawnienie do odpraw pracownikom, którzy przepracowali ustalony okres u danego pracodawcy. Nie wszyscy pracownicy są uprawnieni do statutowych odpraw, nawet jeśli wystąpiła sytuacja dokonania redukcji. Kwalifikując osobę do odprawy, pracodawcy i pracownicy muszą stosować się do statutowych procedur odpraw, aby proces ten przebiegał zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby być uprawnionym zgodnie z ustawami do uzyskania odprawy, należy spełniać następujące wymagania:

 • wiek przynajmniej 16 lat (od 8 maja 2007 r. nie obowiązuje górna granica wieku - 66 lat);
 • zatrudnienie w sposób zapewniający ubezpieczenie zgodnie z ustawami o opiece społecznej (Social Welfare Acts). Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin poniżej 66. roku życia muszą opłacać PRSI klasy A (wymóg dotyczący ubezpieczenia nie dotyczy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin);
 • przynajmniej 104 tygodnie przepracowane u obecnego pracodawcy po ukończeniu 16. roku życia;
 • ciągłość zatrudnienia.

Decydując, czy dana osoba pracowała nieprzerwanie dla swojego pracodawcy przez co najmniej 104 tygodnie, uznaje się, że następujące sytuacje nie przerywają ciągłości zatrudnienia:

 • pobyt na urlopie macierzyńskim, urlopie adopcyjnym, urlopie wychowawczym lub urlopie opiekuńczym;
 • pobyt poza miejscem pracy przez okres choroby, ustalonej nieobecności, urlopu bądź zwolnienia;
 • zwolnienie z pracy ze względu na redukcję przed upływem okresu 104 tygodni pracy, a następnie ponowne zatrudnienie przez swojego pracodawcę w ciągu 26 tygodni trwania tego zwolnienia;
 • ponowne zatrudnienie w ciągu 4 tygodni od zwolnienia przez spółkę stowarzyszoną z poprzednim pracodawcą;
 • dobrowolne przeniesienie do innego pracodawcy, przy czym zostało ustalone, że ciągłość pracy nie została naruszona;
 • przyjęcie z powrotem na stanowisko na mocy prawodawstwa dotyczącego nieuzasadnionego zwolnienia;
 • branie udziału w strajku lub przebywanie na lokaucie;
 • wystąpienie sytuacji przejęcia zakładu pracy przez nowego właściciela.

Te same reguły stosuje się do praktykantów i mogą oni kwalifikować się do otrzymania odprawy, jeśli nie zostali zwolnieni w ciągu miesiąca od zakończenia stażu.
Pracownicy zatrudniani przez Biuro Pośrednictwa Pracy są także chronieni przez prawo dotyczące odpraw. Jeśli Biuro Pośrednictwa Pracy płaci wynagrodzenie, jest odpowiedzialne za wypłacanie odpraw statutowych.

Pracownicy niepełnoetatowi

Ustawa o odprawach z 2003 r. zmodyfikowała wymagania ubezpieczeniowe dla odpraw, aby zapewnić prawa pracowników niepełnoetatowych do statutowej odprawy. Ta poprawka dostosowuje ich do ustawy o ochronie pracowników (praca niepełnoetatowa) z 2001 r., która zapewnia, że pracownicy niepełnoetatowi nie mogą być traktowani gorzej niż odpowiedni pracownicy pełnoetatowi w odniesieniu do warunków zatrudnienia.
Oznacza to, że prawa niektórych pracowników niepełnoetatowych (pracujących dorywczo bądź zatrudnionych na umowę o dzieło) do statutowej odprawy są teraz uznawane.

Nieuzasadnione wytypowanie do redukcji

Pomimo że nastąpiła sytuacja redukcji, można mieć podstawy do zażalenia, jeśli sposób wytypowania pracowników do redukcji był nieuzasadniony.
Wybierając konkretnego pracownika do redukcji, pracodawca powinien stosować uzasadnione kryteria w uczciwy sposób. Pracownik jest upoważniony do wniesienia skargi w związku z nieuzasadnionym procesem redukcji, jeśli uważa, że został w nieuzasadniony sposób wybrany do redukcji lub uważa, że nie istniała realna sytuacja do dokonania redukcji. Przykłady takich sytuacji mogą wystąpić, gdy praktyką stosowaną w danym zakładzie pracy była zasada "ostatni przyjęty jest pierwszym do redukcji", a wybór danej osoby nie spełniał tej zasady. Innym przykładem jest sytuacja, kiedy umowa o pracę przewidywała kryteria wyboru, które nie zostały następnie zastosowane.
Prawo dotyczące nieuzasadnionego zwolnienia z pracy stanowi, że wybór do redukcji oparty na pewnych specyficznych podstawach może być uważany za nieuzasadniony. Dotyczy to redukcji jako rezultatu działalności pracownika w związkach zawodowych, zajścia w ciążę czy przekonań religijnych lub politycznych.

Prawo o równouprawnieniu w stosunkach pracy zabrania także wyboru do redukcji bazującego na którymkolwiek z poniższych dziewięciu czynników: płci, stanie cywilnym, stanie rodzinnym, wieku, przekonaniach religijnych, niepełnosprawności, rasy, orientacji seksualnej lub przynależności do społeczności wędrującej.

Jak składać podanie?

Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie wybrany do zwolnienia, możesz złożyć skargę na podstawie zapisów Ustawy o niesprawiedliwym zwolnieniu z lat 1997-2001, korzystając z nowego, pojedynczego formularza skarg.
Uwaga: wnosząc skargę na nieuczciwe zwolnienie, nie można równocześnie zaskarżać samej redukcji.

Gdzie składać podanie?

Workplace Relations Customer Services
(formerly Information Services of the National Employment Rights Authority)
Department of Jobs, Enterprise and Innovation
O'Brien Road
Carlow
Ireland
Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30 am to 5.00 pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
www.workplacerelations.ie

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00