Reklama

Pierwsza legalna aborcja w Irlandii

Niedziela, 25 Sierpień 2013
wczoraj 15:08

Pierwsza legalna aborcja w Irlandii

W szpi­ta­lu w Du­bli­nie prze­pro­wa­dzo­no pierw­szą le­gal­ną abor­cję w Ir­lan­dii. Ko­bie­ta była w 18 ty­go­dniu ciąży. Jej życie było za­gro­żo­ne, a ciąża była nie do utrzy­ma­nia.

Była to pierw­sza abor­cja po zmia­nie prawa w tej kwe­stii za­twier­dzo­nej w ze­szłym mie­sią­cu przez obie izby ir­landz­kie­go par­la­men­tu.

Abor­cję prze­pro­wa­dzo­no w du­bliń­skim szpi­ta­lu The Na­tio­nal Ma­ter­ni­ty, który jest jed­nym z 25 szpi­ta­li w kraju, gdzie można je prze­pro­wa­dzać. Zgod­nie z pra­wem mi­ni­ster­stwo zdro­wia bę­dzie pu­bli­ko­wać rocz­ne ra­por­ty na temat prze­pro­wa­dzo­nych abor­cji.

Spra­wa le­ga­li­za­cji abor­cji wró­ci­ła w  Ir­lan­dii na wo­kan­dę po śmier­ci cię­żar­nej den­tyst­ki Sa­vi­ty Ha­lap­pa­na­var. Ha­lap­pa­na­var zmar­ła w Gal­way je­sie­nią ze­szłe­go roku, po tym, jak od­mó­wio­no jej usu­nię­cia ciąży mimo za­gro­że­nia życia.W szpi­ta­lu w Du­bli­nie prze­pro­wa­dzo­no pierw­szą le­gal­ną abor­cję w Ir­lan­dii. Ko­bie­ta była w 18 ty­go­dniu ciąży. Jej życie było za­gro­żo­ne, a ciąża była nie do utrzy­ma­nia.

W dublińskim szpitalu The Na­tio­nal Ma­ter­ni­ty dokonano pierwszej legalnej aborcji, od czasu uchwalenia ustawy zmieniającej przepisy w tej kwestii. Kobieta była w 18. tygodniu ciąży, a jej życiu zagrażało niebiezpieczeństwo.

Szpital, w którym dokonano zabiegu jest jednym z 25 irlandzkich szpitali, gdzie aborcje będą mogły być wykonywane. Ministerstwo Zdrowia informuje, iż co roku publikowane będą raporty na temat przeprowadzonych zabiegów usunięcia ciąży.

Impulsem do ponownych parlamentarnych dyskusji w kwestii aborcji i ostatecznej zmiany przepisów prawa, stała się śmierć ciężarnej Savity Halappanavar. Kobieta zmarła jesienią zeszłego roku w Galway, po tym jak odmówiono jej przerwania zagrożonej ciąży.

 

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00