Reklama

Groźba strajku w irlandzkich szpitalach

Czwartek, 29 Sierpień 2013

Mło­dzi le­ka­rze pro­te­stu­ją prze­ciw­ko "zbyt dłu­gie­mu" - ich zda­niem - cza­so­wi pracy. Straj­ki w ir­landz­kich szpi­ta­lach mogą się roz­po­cząć już w przy­szłym ty­go­dniu.

Or­ga­ni­za­cje - He­alth Se­rvi­ce Exe­cu­ti­ve (HSE) i Irish Me­di­cal Or­ga­ni­sa­tion (IMO) - wzno­wi­ły roz­mo­wy na temat spor­nej kwe­stii go­dzin pracy. Me­na­dże­ro­wie ds. zdro­wia nie przed­sta­wi­li kon­kret­nych pro­po­zy­cji roz­wią­za­nia pro­ble­mu "nie­le­gal­ne­go i nie­bez­piecz­nie dłu­gie­go" czasu pracy mło­dych le­ka­rzy.

Le­ka­rze do­ma­ga­ją się, aby HSE wdro­ży­ło dy­rek­ty­wę Unii Eu­ro­pej­skiej, która ogra­ni­cza mak­sy­mal­ny ty­dzień pracy do 48 go­dzin. IMO pla­nu­je za­ło­żyć pań­stwo­wy ko­mi­tet straj­ko­wy, który po­zwo­li na kon­takt po­mię­dzy stro­na­mi pod­czas sporu.

- Po dzie­się­ciu la­tach nad­szedł czas, aby w końcu się tym zająć. To, co się dzie­je, jest pro­ble­mem za­rów­no dla pa­cjen­tów, jak i le­ka­rzy - po­in­for­mo­wał cy­to­wa­ny przez "Irish Times", Eric Young, asy­sent IMO.

HSE do­da­ło, że stro­ny zgo­dzi­ły się spo­tkać jesz­cze w tym ty­go­dniu w celu omó­wie­nia czasu pracy.

 

Źródło: Irish Times/PAP/Grzegorz A.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00