Reklama

Polacy skazani za zgwałcenie nastolatki w Anglii

Niedziela, 1 Wrzesień 2013

Dwóch obywateli polskich zo­sta­ło ska­za­nych na osiem lat wię­zie­nia za zgwał­ce­nie 19-let­niej stu­dent­ki w Hull w pół­noc­no-wschod­niej An­glii.
Odwożący z nocnego klubu zamroczoną alkoholem dziewczynę taksówkarz wysadził ją niedaleko jej miejsca zamieszkania. Tam też na bezbronną nastolatkę napadli dwaj Polacy: 37-let­ni Roman S. i jego współ­lo­ka­tor 26-let­ni Krzysz­tof D., Napadniętą, prawie nieprzytomną dziewczynę za­wlekli do sie­bie do domu. Całe zajście wi­dział prze­cho­dzień, który o wszyst­kim niezwłocznie po­wia­do­mił matkę na­sto­lat­ki, a ona natychmiast we­zwa­ła po­li­cję. Z  przeprowadzonych badań wy­ni­ka, że do czasu przy­jaz­du funk­cjo­na­riu­szy, młoda Bry­tyj­ka zdą­ży­ła zo­stać przez obu męż­czyzn zgwał­co­na.
Po­la­cy zo­sta­li ska­za­ni przez Hull Crown Court na osiem lat i dzie­więć mie­się­cy po­zba­wie­nia wol­no­ści.
- Przy­zna­li­ście się do winy, nie dla­te­go, że czu­li­ście wy­rzu­ty su­mie­nia i żal w sto­sun­ku do skrzyw­dzo­nej dziew­czy­ny, a dla­te­go, że do­wo­dy jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że je­ste­ście winni za­rzu­ca­nych wam czy­nów, co skut­ku­je su­row­szą karą - po­wie­dział uza­sad­nia­jąc wyrok, sę­dzia Mi­cha­el Met­ty­ear.

 

Źródło: Goniec Polski


Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00