Reklama

Polak zastrzelony w Leeds

Wtorek, 12 Listopad 2013

Nie­zna­ny spraw­ca zabił jed­ne­go Po­la­ka, a dru­gie­go po­waż­nie ranił. Do strze­la­ni­ny do­szło w Leeds. Po­li­cja twier­dzi, że był to "za­pla­no­wa­ny atak".
Do tra­ge­dii do­szło w mi­nio­ny pią­tek ok. godz. 17:30, kiedy nie­zna­ny spraw­ca - bądź spraw­cy - za­czął strze­lać do grup­ki Po­la­ków, któ­rzy stali przed domem przy Blue Hill Cre­scent (Wor­tley).
21-la­tek zgi­nął na miej­scu, a drugi, 31-let­ni męż­czy­zna, tra­fił do szpi­ta­la. Le­ka­rze okre­śla­ją jego stan jako sta­bil­ny - do­no­si ser­wis yorkshireeveningpost.​co.​uk.
Zda­niem funk­cjo­na­riu­szy, wiele wska­zu­je na to, że atak nie był przy­pad­ko­wy. - Po­stę­po­wa­nie nadal jest na wsze­snym eta­pie, ale mamy coraz mniej wąt­pli­wo­ści, że dzia­ła­nie było za­pla­no­wa­ne i wy­mie­rzo­ne w kon­kret­ne osoby - po­in­for­mo­wał Simon Bel­don z po­li­cji w West York­shi­re. Dodał, że zda­rze­nie trak­to­wa­ne jest jako mor­der­stwo.
Wciąż nie udało się schwy­tać spraw­cy lub spraw­ców. Po­li­cja wsz­czę­ła śledz­two i kon­cen­tru­je się na za­bez­pie­cza­niu śla­dów oraz prze­słu­chi­wa­niu świad­ków.
Poza tym, za­ape­lo­wa­no do oko­licz­nych miesz­kań­ców o wszel­kie in­for­ma­cje, które po­mo­gą usta­lić, co do­kład­nie wy­da­rzy­ło się przy Blue Hill Cre­scent. - Każdy, nawet naj­mniej­szy szcze­gół może się oka­zać klu­czo­wy dla wy­ja­śnie­nia spra­wy - oświad­czył Bel­don.

 

 

Źródło: yorkshireeveningpost.​co.​uk/ PAP

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00