Reklama

Szkoci już świętują Sylwestra

Wtorek, 31 Grudzień 2013

Od pro­ce­sji uli­ca­mi Edyn­bur­ga Wi­kin­gów z po­chod­nia­mi, z udzia­łem ok. 7,5 tys. osób, roz­po­czę­ły się w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem w Szko­cji ob­cho­dy Syl­we­stra, tzw. Hog­ma­nay. Wi­do­wi­sko dar­mo­we, lecz wy­ma­ga­ją­ce re­zer­wa­cji, ob­ser­wo­wa­ło ok. 20 tys. osób.
Tra­dy­cyj­ny prze­marsz roz­po­czę­li po­tom­ko­wie Wi­kin­gów przy­by­li z Sze­tlan­dów. Wy­da­rze­niu to­wa­rzy­szy bicie w bębny i gra na pisz­czał­kach. Ele­men­tem in­au­gu­ra­cji Sylwestra było wi­do­wi­sko "świa­tło i dźwięk" oraz pokaz ogni sztucz­nych. Re­la­cje z ob­cho­dów na­da­ją te­le­wi­zje w całym świe­cie.
Na wto­rek za­pla­no­wa­no kon­cert po­pu­lar­ne­go ze­spo­łu Pet Shop Boys w miej­skim parku oraz inne im­pre­zy mu­zycz­ne pod gołym nie­bem, ulicz­ny fe­styn i po­ka­zy ogni sztucz­nych. W środę od­bę­dą się im­pre­zy, na któ­rych mogą bawić się całe ro­dzi­ny.
Te­go­rocz­ny Syl­we­ster ma dla Szko­tów duże zna­cze­nie. Po raz pierw­szy po­rząd­ku pu­blicz­ne­go na Hog­ma­nay pil­no­wać bę­dzie zjed­no­czo­na szkoc­ka po­li­cja po­wsta­ła 1 kwiet­nia 2013 r. z po­łą­cze­nia ośmiu re­gio­nal­nych sił po­li­cyj­nych.
We wrze­śniu 2014 r. Szko­ci będą gło­so­wać w re­fe­ren­dum nad po­zo­sta­niem, bądź wy­stą­pie­niem, ze Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. Wcze­śniej na prze­ło­mie lipca i sierp­nia w Glas­gow od­bę­dą się mi­strzo­stwa lek­ko­atle­tycz­ne Wspól­no­ty Na­ro­dów (Com­mon­we­alth). Uwagę świa­ta na Szko­cję ścią­gną też mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy gol­fo­we o Pu­char Ry­de­ra i mi­strzo­stwa w ko­lar­stwie gór­skim.
Szko­cja w 2014 r. bę­dzie pro­mo­wać się nie tylko przez sport, ale także przez hi­sto­rię. Z oka­zji 700 rocz­ni­cy bitwy pod Ban­nock­burn zo­sta­nie otwar­ty ośro­dek tu­ry­stycz­ny wy­po­sa­żo­ny w technologię 3D ofe­ru­ją­cą wra­że­nie udzia­łu w śre­dnio­wiecz­nej bi­twie. Bitwa uzna­wa­na jest za ważne wy­da­rze­nie bę­dą­ce wy­ra­zem szkoc­kie­go dą­że­nia do nie­pod­le­gło­ści.
An­glia i i Szko­cja mają wspól­ne­go mo­nar­chę od 1603 r., a od 1707 wspól­ny par­la­ment. Obec­nie Szko­cja ma po­dwój­ną re­pre­zen­ta­cję w par­la­men­cie w Edyn­bur­gu (od 1999 r.) i par­la­men­cie west­min­ster­skim.
Mot­tem te­go­rocz­ne­go Syl­we­stra jest "Tu za­czy­na się 2014 rok - Wiel­ki Rok Szko­cji". Mimo wietrz­nej po­go­dy or­ga­ni­za­to­rzy spo­dzie­wa­ją się co naj­mniej 80 tys. gości. Hog­ma­nay na mniej­szą skalę zor­ga­ni­zo­wa­no w Glas­gow, Aber­de­en i in­nych mia­stach Szko­cji. Jest to oka­zja do pro­mo­cji lo­kal­nych wy­ro­bów i za­ma­ni­fe­sto­wa­nia lo­kal­ne­go pa­trio­ty­zmu.

 

 

Źródło: PAP

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00