Reklama

Brytyjczyk aresztowany za antypolskie wpisy na Facebooku

Sobota, 4 Styczeń 2014

30-let­ni Bry­tyj­czyk z Car­li­sle zo­stał aresz­to­wa­ny za za­miesz­cza­nie ra­si­stow­skich ko­men­ta­rzy na Fa­ce­bo­oku. Część ob­raź­li­wych po­stów do­ty­czy­ła Po­la­ków.
Wśród nich prze­wa­ża­ły lek­ce­wa­żą­ce uwagi na temat Po­la­ków, w któ­rych Bry­tyj­czyk wzy­wał imi­gran­tów do opusz­cze­nia Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. Po­ja­wia­ło się też wiele an­ty­se­mic­kich ko­men­ta­rzy, na­wią­zu­ją­cych do II wojny świa­to­wej.
Hart­ness przy­znał się do winy i oświad­czył, że w prze­szło­ści był ak­tyw­nym człon­kiem Fron­tu Na­ro­do­we­go - skraj­nie pra­wi­co­wej, fa­szy­stow­skiej par­tii po­li­tycz­nej. Dodał jed­nak, że obec­nie nie ma z nią już nic wspól­ne­go.
Męż­czy­zna prze­ko­ny­wał w są­dzie, iż nie zda­wał sobie spra­wy z tego, że jego posty będą wi­docz­ne dla każ­de­go użyt­kow­ni­ka Fa­ce­bo­oka. "Nie byłem świa­do­my, na ja­kich za­sa­dach funk­cjo­nu­je stro­na" - za­pew­niał 30-la­tek.
Przy­znał też, że jego ko­men­ta­rze od­no­szą­ce się do Po­la­ków i Żydów, były nie do przy­ję­cia. "Chciał­bym za nie prze­pro­sić" - oświad­czył w są­dzie oskar­żo­ny.
Jak informuje serwis newsandstar.​co.​uk, wyrok w spra­wie za­pad­nie 21 stycz­nia br.

 

 

Źródło: newsandstar.​co.​uk

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00