Reklama

Historyk z Cambridge ostrzega przed wojną

Niedziela, 5 Styczeń 2014

Pro­fe­sor Mar­ga­ret Mac­Mil­lan z Uni­wer­sy­te­tu w Cam­brid­ge przy­po­mi­na na stro­nach "The In­de­pen­dent", że I wojna świa­to­wa roz­po­czę­ła się od za­strze­le­nia ar­cy­księ­cia au­striac­kie­go Fran­cisz­ka Fer­dy­nan­da w Sa­ra­je­wie.
Hi­sto­ryk uważa, że sy­tu­acja na Bał­ka­nach z 1914 roku może być po­rów­ny­wal­na do tego, co obec­nie dzie­je się na Bli­skim Wscho­dzie.
"Nu­kle­ar­ny wy­ścig zbro­jeń może się roz­po­cząć, jeśli tylko Iran opra­cu­je bombę ato­mo­wą. Jeśli tak by się stało, mógł­by to być taki sam punkt za­pal­ny, z jakim mie­li­śmy do czy­nie­nia na Bał­ka­nach sto lat temu. Z tą róż­ni­cą, że teraz oglą­da­li­by­śmy grzy­by ato­mo­we" - czy­ta­my na "The In­de­pen­dent".
We­dług Mac­Mil­lan Bli­ski Wschód bo­ry­ka się obec­nie z po­dob­ny­mi pro­ble­ma­mi, z któ­ry­mi bo­ry­ka­ły się Bał­ka­ny tuż przed I wojną świa­to­wą. Zwra­ca uwagę na to, że można tam do­strzec "tok­sycz­ny mix" róż­nych aspi­ra­cji na­cjo­na­li­stycz­nych. Może to za­koń­czyć się in­ter­wen­cją państw ta­kich jak Stany Zjed­no­czo­ne, Tur­cja, Rosja czy Iran, które będą chcia­ły chro­nić swoje in­te­re­sy.
Pro­fe­sor uważa, że współ­cze­śni is­lam­scy ter­ro­ry­ści mogą być po­strze­ga­ni jako lu­strza­ne od­bi­cie ów­cze­snych ko­mu­ni­stów i anar­chi­stów, któ­rzy pla­no­wa­li za­ma­chy w opar­ciu o swoją fi­lo­zo­fię obie­cu­ją­cą życie w lep­szym świe­cie. Mac­Mil­lan przy­po­mi­na też, że w 1914 roku Niem­cy były siłą, która sta­ra­ła się pod­wa­żyć po­tę­gę Wiel­kiej Bry­ta­nii, a w dzi­siej­szych cza­sach po­dob­ną "grę" toczą ze sobą Chiny i USA.
"Po­stę­pu­ją­ca glo­ba­li­za­cja spra­wi­ła, że mamy fał­szy­we po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa" - ostrze­ga pro­fe­sor i do­da­je, że setna rocz­ni­ca I wojny świa­to­wej po­win­na być dla ca­łe­go świa­ta do­brym mo­men­tem na re­flek­sję, co zro­bić, aby nie po­wtó­rzyć tych błę­dów, które rzą­dzą­cy po­peł­ni­li sto lat temu".

 


Źródło: The Independent/PAP

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00