Reklama

Senat RP ogłosił nabór ofert na realizację zadań związanych z Polonią

Środa, 10 Październik 2018

Szef Kancelarii Senatu RP 2 października ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wyniesie łącznie 110 500 000 zł. Poniżej to, co możemy przeczytać na stronie Senat.gov.pl

 

I. Informacje ogólne

 Oferty realizacji zadań mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.), posiadające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
 Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017–2019, tj.
1)      Edukacja
     1.1. Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania
     1.2. Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie
     1.3. Pomoc nauczycielom polonijnym
     1.4. Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania
     1.5. Stypendia
2)      Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego
     2.1. Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju
     2.2. Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, będące uzupełnieniem działań ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz innych instytucji państwowych
3)      Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania
     3.1. Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań lokalnych organizacji
     3.2. Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym, organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych
     3.3. Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej
     3.4. Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce
     3.5. Wspieranie programów sprzyjających powrotom
4)      Media polonijne
     4.1. Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych
     4.2. Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych
5)      Infrastruktura polonijna
     5.1. Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
     5.2 Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych i polskich za granicą
6)      Pomoc charytatywna i socjalna
     6.1. Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą
     6.2. Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie
     6.3. Stypendia socjalne.
 Zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określają:
     a. uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
     b. zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.
Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
II. Finansowanie zadania

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. wyniesie łącznie 110 500 000 zł[1].
III. Opis sposobu przygotowania oferty

 Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania, określonego w uchwale nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Poloniii Polaków za granicą w latach 2017–2019, z zastrzeżeniem punktu 2.
W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.
Do oferty należy załączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracyz oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.
Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl.
IV. Termin składania ofert

Oferty można składać od 15 października 2018 r.
Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:
- dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) - w dniu 9 listopada 2018 r.,
- dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – w dniu 16 listopada 2018 r.,
- dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – w dniu 23 listopada 2018 r.,
- dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – w dniu 30 listopada 2018 r.
V. Sposób przekazywania informacji

Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Biuro Polonijne poinformuje oferentów o decyzji Prezydium.
Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert prosimy nadsyłać drogą mailową na adres: dotacje@senat.gov.pl.
Wyjaśnień dotyczących naboru ofert udzielają pracownicy Biura Polonijnego pod numerami telefonów: (22) 694 90 36, (22) 694 92 64, (22) 694 91 35, (22) 694 95 56, (22) 694 91 42.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00