Polityka Prywatności


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”),  informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez nas.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest MIR Press Ltd, z siedzibą przy 14 Princes Street, 1st floor office, Cork w Irlandii.

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci założenia i prowadzenia konta w Portalu oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności kierunekirlandia.eu, dlatego też podstawą prawną przetwarzania podawanych przez Ciebie danych jest zazwyczaj wykonanie zawartej z Tobą umowy. Na tej podstawie możemy przetwarzać dostarczane przez Ciebie informacje w celu udostępnienia Tobie podstawowych możliwości Portalu jak prowadzenie konta, umieszczanie wypowiedzi na forum i komentarzy do artykułów, odczytywanie i dodawanie ogłoszeń , prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami Portalu i innych funkcji serwisu społecznościowego. Przetwarzamy Twoje dane także w celu obsługi Portalu, rozwiązywania problemów technicznych oraz odpowiedzi na Twoje ewentualne zgłoszenia i reklamacje oraz do kontaktowania się z Tobą w związku z usługami i produktami, które oferujemy za pośrednictwem Portalu.
Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w związku z prowadzeniem serwisu Kierunekirlandia.eu oraz naszych zaufanych partnerów, w tym do:
prowadzenia badań i analiz aktywności Twojej i wszystkich innych użytkowników Portalu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania serwisu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz część informacji jest nam niezbędna do założenia i prowadzenia Twojego konta w Portalu lub abyś mógł skorzystać z innych funkcjonalności serwisu.
Wszystkim osobom, których dane osobowe chronione są na podstawie RODO, tj. unijnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,
prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć pisemnie na adres: 14 Princes Street , 1st floor office, Cork, Irealnd lub wiadomością e-mail pod adres: kierunekirlandia@gmail.com