Reklama

Imigranci z Unii Europejskiej płacą więcej do budżetu niż otrzymują

Środa, 6 Listopad 2013

Od­wiecz­ny spór  o imigrantów został w końcu ofi­cjal­nie roz­strzy­gnię­ty. Eks­per­ci po­twier­dzi­li, że imi­gran­ci z Eu­ro­py za­pła­ci­li wię­cej po­dat­ków, niż wy­no­si war­tość po­mo­cy otrzy­ma­nej przez nich od Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlandii.
W przy­pad­ku przy­jezd­nych spoza Eu­ro­py nie jest już tak ró­żo­wo - w ciągu 16 ana­li­zo­wa­nych lat imi­gran­ci z resz­ty świa­ta na­ra­zi­li bu­dżet UK na wy­da­tek około 100 mld fun­tów. Na tę sumę skła­da się war­tość otrzy­ma­nych świad­czeń i usług. Zo­sta­ła ona wy­li­czo­na po od­ję­ciu sumy po­dat­ków za­pła­co­nych przez tego ro­dza­ju imi­gran­tów. Widać więc wy­raź­nie, że wło­ży­li oni do bu­dżet mniej, niż z niego do­sta­li - wy­ni­ka z ra­por­tu eks­per­tów z Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don.
Ba­da­cze ana­li­zo­wa­li okres od 1996 do 2011 roku. Pod lupę wzię­li wy­dat­ki po­dat­ni­ków na dwie grupy imi­gran­tów - z Eu­ro­py i z resz­ty świa­ta. Spraw­dza­no kwoty prze­zna­czo­ne na za­sił­ki, służ­bę zdro­wia i edu­ka­cję. Do­li­czo­no się, że kosz­ty do­ty­czą­ce przy­jezd­nych spoza Eu­ro­py były 14 proc. wyż­sze niż suma za­pła­co­nych przez nich po­dat­ków.
Dużo cie­kaw­sza dla nas część ra­por­tu do­ty­czy bi­lan­su kosz­tów i wpły­wów od­no­śnie do imi­gran­tów z Eu­ro­py (UE i spoza). Od dłuż­sze­go czasu bry­tyj­skie media lu­bu­ją się w po­da­wa­niu mon­stru­al­nych kwot z bu­dże­tu ło­żo­nych na Po­la­ków i in­nych oby­wa­te­li UE w po­sta­ci za­sił­ków czy le­cze­nia. Mało kto wtedy pa­mię­ta o po­dat­kach pła­co­nych do bu­dże­tu UK. Oka­zu­je się, że w ciągu 16 ana­li­zo­wa­nych lat, imi­gran­ci z Eu­ro­py za­pła­ci­li na Wy­spach wię­cej po­dat­ków niż wy­no­si war­tość otrzy­ma­nej przez nich po­mo­cy bu­dże­to­wej.
Prof. Chri­stian Du­st­mann i dr Tom­ma­so Frat­ti­ni wy­li­czy­li, że eu­ro­pej­scy imi­gran­ci mogą się po­chwa­lić bi­lan­sem na plus, który wy­no­si 4 proc. O tyle wię­cej wło­ży­li oni do kró­lew­skie­go bu­dże­tu, niż wy­no­si war­tość otrzy­ma­nych świad­czeń.
Imi­gran­ci z Eu­ro­py wy­pa­dli le­piej od ro­do­wi­tych mieszkańców badanych krajów, któ­rzy mają bi­lans ujem­ny - wię­cej biorą z bu­dże­tu niż płacą po­dat­ków - bi­lans wy­no­si 7 proc. na ko­rzyść uzy­ski­wa­nych świad­czeń.
Eks­per­ci pod­kre­śla­ją, że z grupy eu­ro­pej­skich imi­gran­tów, naj­bar­dziej cenni dla bu­dże­tu UK są pra­cow­ni­cy z kra­jów UE. Ci spoza unij­nych struk­tur two­rzą "ne­ga­tyw­ny wkład fi­skal­ny" - jak to ład­nie na­zwa­li na­ukow­cy. - Imi­gran­ci spoza Unii mają z re­gu­ły licz­niej­sze ro­dzi­ny, stąd też bu­dżet UK wię­cej łoży na ich edu­ka­cję, le­cze­nie i utrzy­ma­nie - mówi pro­fe­sor Chri­stian Du­st­man­ni
"Imi­gran­ci z UE, któ­rzy za­czę­li ma­so­wo przy­jeż­dżać na Wyspy po roku 2004 wnie­śli istot­ny, do­dat­ni wpływ na fi­nan­se pu­blicz­ne. To fakt, który bar­dzo czę­sto kon­tra­stu­je z ob­ra­zem tych ludzi bu­do­wa­nym przez nie­któ­re media" - pod­kre­śla Du­st­man­ni.

 

 

 

Źródło: MojaWyspa.co.uk

 

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00