Reklama

Irlandia odzyskała swobodę decyzji gospodarczych

Piątek, 8 Listopad 2013

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny i MFW (tzw. troj­ka) uzna­ły na pod­sta­wie za­koń­czo­ne­go prze­glą­du, że Ir­lan­dia speł­ni­ła wa­run­ki, które przy­ję­ła, wy­stę­pu­jąc o nad­zwy­czaj­ną pomoc w wys. 85 mld euro z koń­cem 2010 roku.
Mi­ni­ster fi­nan­sów Ir­lan­dii Mi­cha­el No­onan po­wie­dział z tej oka­zji, że kraj od­zy­skał swo­bo­dę de­cy­zji go­spo­dar­czych. Dodał, że Ir­lan­dia jest do­brze przy­go­to­wa­na do po­wro­tu na mię­dzy­na­ro­do­wy rynek fi­nan­so­wy.
O pomoc do troj­ki w li­sto­pa­dzie 2010 r. wy­stą­pił po­przed­ni rząd Bria­na Co­we­na po wpom­po­wa­niu 64 mld euro w ir­landz­ki sek­tor ban­ko­wy, który za­ła­mał się wsku­tek prze­in­we­sto­wa­nia na rynku nie­ru­cho­mo­ści. W okre­sie spo­wol­nie­nia go­spo­dar­ki re­ka­pi­ta­li­za­cja ban­ków za­szko­dzi­ła kon­dy­cji fi­nan­sów pu­blicz­nych.
Trzy­let­ni pro­gram troj­ki zo­bo­wią­zu­ją­cy rząd Ir­lan­dii do re­duk­cji de­fi­cy­tu fi­nan­sów pu­blicz­nych (do 4,8 proc. PKB w 2014 r. wobec 7,3 proc. PKB w 2013 r.) przez zwięk­sze­nie po­dat­ków i zmniej­sze­nie wy­dat­ków upły­wa 15 grud­nia. Po tym ter­mi­nie Ir­lan­dia może fi­nan­so­wać się na mię­dzy­na­ro­do­wym rynku, emi­tu­jąc ob­li­ga­cje.
Rząd pre­mie­ra Endy Kenny'ego wciąż roz­wa­ża, czy nie za­bez­pie­czyć się przed ry­zy­kiem per­tur­ba­cji ryn­ko­wych, wy­stę­pu­jąc o awa­ryj­ną linię kre­dy­to­wą, po­dob­ną do tej, którą ma Pol­ska. Może wy­stą­pić o nią do ESM (Eu­ro­pej­skie­go Me­cha­ni­zmu Sta­bi­li­za­cyj­ne­go) lub MFW.
Ir­lan­dia wy­szła z re­ce­sji w II kw. 2013 r., gdy jej go­spo­dar­ka wzro­sła o 0,4 proc. kwar­tał do kwar­ta­łu. Ir­land­czy­cy nie pro­te­sto­wa­li na uli­cach, ale za kry­zys za­pła­ci­li wy­so­ką cenę. Rząd ob­ni­żył świad­cze­nia so­cjal­ne i wpro­wa­dził po­da­tek ka­ta­stral­ny. Przy­szło­rocz­ny bu­dżet prze­wi­du­je cię­cia wiel­ko­ści 2,5 mld euro. Troj­ka widzi dal­sze pole do cięć w służ­bie zdro­wia.
Mię­dzy kwiet­niem 2012 r. a kwiet­niem 2013 r. 89 tys. Ir­land­czy­ków wy­emi­gro­wa­ło. W po­rów­na­niu z tym samym okre­sem rok wcze­śniej jest to przy­rost o 2,2 proc. Dwie trze­cie emi­gran­tów to lu­dzie w wieku pro­duk­cyj­nym.
Wy­rów­na­na se­zo­no­wo stopa bez­ro­bo­cia w Ir­lan­dii w sierp­niu br. wy­nio­sła 13,6 proc., co sy­tu­uje ten kraj po­wy­żej śred­niej dla stre­fy euro (12,2 proc.).

 

 

 

Źródło: PAP/GA

 

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00