Reklama

OECD apeluje - obniżcie opłaty za żłobki i przedszkola

Poniedziałek, 9 Grudzień 2013

Gi­gan­tycz­ny koszt opie­ki nad dzieć­mi w Ir­lan­dii unie­moż­li­wia ro­dzi­com po­wrót do pracy lub szu­ka­nie nowej po­sa­dy wy­ni­ka z naj­now­szych badań, pu­bli­ko­wa­nych na ła­mach ir­landz­kiej edy­cji "The In­de­pen­dent".
Ra­port po­ka­zu­je, że sta­ty­stycz­na ro­dzi­na z dwój­ką dzie­ci na opie­kę musi wydać nawet 16 500 euro rocz­nie. Pod tym wzglę­dem sta­wia to Ir­land­czy­ków na dru­gim, nie­chlub­nym miej­scu spo­śród 34 państw zrze­szo­nych w Or­ga­ni­za­cji Współ­pra­cy Go­spo­dar­czej i Roz­wo­ju. Ir­lan­dia wy­prze­dzi­ła nawet Wiel­ką Bry­ta­nię, która od kilku lat bo­ry­ka się z po­dob­nym pro­ble­mem.
OECD za­ape­lo­wa­ło do władz Ir­lan­dii o wpro­wa­dze­nie ulg po­dat­ko­wych i ob­ni­że­nia kosz­tów opie­ki nad dzieć­mi po to, aby pomóc ro­dzi­nom o ni­skich do­cho­dach wró­cić do pracy.
Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez firmę In­de­con na zle­ce­nie Ko­mi­te­tu Opie­ki nad Dzieć­mi (DCCC) po­ka­zu­ją, że za miej­sce w żłob­ku dla jed­ne­go dziec­ka w peł­nym wy­mia­rze go­dzin trze­ba za­pła­cić od 730 do 1 100 euro. Z kolei za okres 10 mie­się­cy ir­landz­cy ro­dzi­ce muszą wydać już 9 150 euro za jed­ne­go dziec­ko i 16 470 euro za dwoje.
Szef In­de­con Alan Szary pod­kre­ślił, że nawet jeśli ro­dzi­ce de­cy­do­wa­li się ko­rzy­stać z pry­wat­nych opie­ku­nek, a nie z pla­có­wek pań­stwo­wych koszt ten był nadal duży i nie do po­ko­na­nia, zwłasz­cza dla ro­dzin o ni­skich do­cho­dach.
Pra­wie 26 pro­cent ro­dzi­ców w Ir­lan­dii de­kla­ru­je, że nie stać ich ani na żło­bek czy przed­szko­le, ani na nia­nie, co au­to­ma­tycz­nie unie­moż­li­wia im szu­ka­nie pracy czy pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji, aby zna­leźć za­trud­nie­nie. W ciągu ostat­nich kilku lat licz­ba ro­dzin na Zie­lo­nej Wy­spie do­tknię­tych tym pro­ble­mem, wzro­sła o ponad 50 pro­cent.
Po pu­bli­ka­cji ra­por­tu ir­landz­ki rząd obie­cał, że roz­wa­ży wszyst­kie moż­li­wo­ści, aby uła­twić ro­dzi­com ob­ni­żyć koszt opie­ki nad dzieć­mi tak, aby jak naj­szyb­ciej mogli zna­leźć za­trud­nie­nie.

 

 

 

Źródło: "The In­de­pen­dent"/IAR/GA

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00