Reklama

Świat sprzed kryzysu już nie wróci” - książka Polaka sensacją na Wyspach

Wtorek, 31 Grudzień 2013

 "Nie da się wró­cić do świa­ta sprzed kra­chu fi­nan­so­we­go  z 2008 roku. Od tego wy­da­rze­nia ubyło nie tylko kilka mi­lio­nów miejsc pracy, ale też zmie­ni­ło się samo po­ję­cie pracy" - uważa eko­no­mi­sta Ser­giusz Pro­ku­rat autor książ­ki "Work 2.0: No­whe­re to Hide".
"Idea za­kła­da­ją­ca po­wrót do nor­mal­no­ści jest fał­szy­wa. Mi­lio­ny miejsc pracy zni­kło na za­wsze, świat pracy stał się w więk­szym stop­niu wir­tu­al­ny, a w mniej­szym ludz­ki" - ar­gu­men­tu­je.
Książ­ka eko­no­mi­sty z Wy­dzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Wyższej Szko­ły Go­spo­dar­ki Eu­ro­re­gio­nal­nej w Jó­ze­fo­wie wy­da­na ostat­nio przez Cre­ate­Spa­ce In­de­pen­dent Pu­bli­shing Plat­form od­bi­ła się sze­ro­kim echem w Wiel­kiej Bry­ta­nii.
We­dług Pro­ku­ra­ta nowa go­spo­dar­ka, w mniej­szym za­kre­sie bę­dzie za­le­ża­ła od grupy ludzi prze­by­wa­ją­cych w tym samym miej­scu, w tym samym cza­sie, na tym samym spo­tka­niu, lub nawet na tym samym kon­ty­nen­cie. Wiele prac, w tym me­ne­dżer­skich, wy­ma­ga­ją­cych mię­dzy­ludz­kich in­te­rak­cji przej­mą ro­bo­ty, za­gro­żo­ne będą prace tra­dy­cyj­nie wy­ko­ny­wa­ne przez klasę średnią, a tym samym ma­te­rial­ne pod­sta­wy jej spo­łecz­ne­go sta­tu­su.
Przy­szłość na­le­ży - jego zda­niem - do hi­per­spe­cja­li­stów, któ­rych nie mogą za­stą­pić ro­bo­ty, coraz lep­sze opro­gra­mo­wa­nie lub Chiń­czy­cy. Hi­per­spe­cja­li­ści muszą po­sia­dać wy­spe­cja­li­zo­wa­ną wie­dzę in­for­ma­tycz­ną, znać na wylot lo­kal­ny rynek i umieć sprze­dać się po­ten­cjal­ne­mu pra­co­daw­cy na wła­snych blo­gach, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych i miećinternetową siat­kę kon­tak­tów.
" Firmy za­wsze będą dążyć do re­duk­cji kosz­tów i wy­ge­ne­ro­wa­nia wy­so­kich zysków. In­ter­net ozna­cza oszczęd­no­ści na mię­dzy­ludz­kiej in­te­rak­cji, a więc ma­na­ge­men­cie. Prac me­ne­dżer­skich bę­dzie coraz mniej, przy­naj­mniej tych sta­łych. W nowym świe­cie po­wsta­ną nowe moż­li­wo­ści, ale two­rzy go nowe po­ko­le­nie ro­zu­mie­ją­ce go i bę­dą­ce on­li­ne nie­mal od uro­dze­nia - twierdzi autor
Eko­no­mi­sta uważa, że ro­bo­ty już teraz krad­ną lu­dziom miej­sca pracy i że pro­ces ten ule­gnie przy­spie­sze­niu. Z chwi­lą po­ja­wie­nia się "in­te­li­gent­nych ro­bo­tów", co jest spra­wą bli­skiej przy­szło­ści, prace tra­dy­cyj­nie wy­ko­ny­wa­ne przez klasy śred­nie w sek­to­rze usług będą za­gro­żo­ne.
De­cy­zje po­dej­mo­wa­ne obec­nie przez wy­so­ko opła­ca­nych me­ne­dże­rów będą pod­su­wa­ne przez opro­gra­mo­wa­nie w opar­ciu o bo­gac­two zgro­ma­dzo­nych da­nych - prze­wi­du­je eko­no­mi­sta.
Zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne spo­wo­du­ją, że 40-go­dzin­ny ty­dzień pracy, praca za biur­kiem, tra­dy­cyj­ne ka­na­ły awan­su, pre­miu­ją­ce lo­jal­ność i wy­słu­gę lat, prace za­strze­żo­ne dla klasy śred­niej zwią­za­ne z za­rzą­dza­niem - wszyst­ko to sta­nie się prze­żyt­kiem.
Miejsc pracy bę­dzie w przy­szło­ści mniej, a naj­waż­niej­szy­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi pra­cow­ni­ków bę­dzie zdol­ność twór­cze­go my­śle­nia. Stąd na­le­ży pra­co­wać nad wła­snym za­so­bem wie­dzy, or­ga­ni­zo­wać swój czas, a nade wszyst­ko po­sia­dać in­ter­ne­to­we ob­li­cze i umieć wy­ko­rzy­sty­wać je do au­to­pro­mo­cji - radzi Pro­ku­rat.

 

Źródło: Polish Express

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00